מאגר החלפים הגדול בישראל עכשיו בזמינות מיידית

הגדרות-

 

 • התקנון מהווה הסכם משפטי החל על כל המשתמשים כהגדרתם בתקנון להלן.
 • רכישת חלקי חילוף כהגדרתם להלן מהאתר, מהווה הסכמת המשתמשים כאמור בתקנון זה.
 • אתר www.maagar.co.il (להלן – "האתר") של חברת המאגר מרכז לחלפי רכב בע"מ ח"פ 510984628 (להלן וביחד – "החברה"), משמש, בין היתר, לרכישת אונליין של חלקי חילוף משומשים ו/או חדשים לרכבים (להלן– "החלקי חילוף").
 • בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע פעולה כלשהי בה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן.
 • תנאי השימוש באתר (להלן- "תנאי השימוש") מסדירים את מערכת היחסים בין החברה שמפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף המשתמש בשירותי האתר ו/או במידע המופיע בו ו/או אשר ירכוש חלקי חילוף באתר (להלן - "המשתמש").
 • מובהר כי החברה רשאית, מעת לעת, לשנות ולעדכן, את תנאי השימוש ו/או את האתר לרבות התוכן המוצע בו ו/או המבנה ו/או המראה ו/או התעריפים ו/או התמונות ו/או השירותים הכלולים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובאופן מידי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש למשתמש, ותנאים אלה יחייבו את המשתמש מעת פרסומם באתר. לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים אלו ו/או הסרות ו/או הוספות כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • מטעמי נוחות המסמך מנוסח בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 • בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תנאי תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים בכפוף לקבלת כל תנאי השימוש להלן. למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו ו/או קניית חלקי חילוף מהווים הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המשתמש כלל לא קרא ו/או עיין בתנאי השימוש.
 • תנאי השימוש מצויים באתר למען המשתמש ומתייחסים לכל האתר.
 • כותרות הסעיפים במסמך זה וחלוקתם הינם לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות מסמך זה.
 • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על מפעילת האתר (להלן: "ההוראות") למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת תקנון זה ו/או השימוש באתר אם במפורש ואם במשתמע.

 

זכאות לרכישת החלקי חילוף

אופן רכישת החלקי חילוף

 • המשתמש ירכוש מהאתר חלקי חילוף ללא הרשמה מוקדמת באתר.
 • עבור כל חלקי חילוף המוצעים למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל בתוכו את השם המסחרי של היצרן, שם הדגם, שנת ייצור, תמונות, מחיר מחירון, מחיר באתר (להלן: "דף המכירה").
 • בנוסף לפרטים המוזכרים לעיל בדף המכירה יוצג הסכום המבוקש שעבורו ניתן לבצע רכישת חלקי חילוף (להלן – "המחיר הנדרש").
 • המשתמש יזין את פרטי כרטיס האשראי שברשותו ו/או באמצעות paypal ואז הזמנתו תיקלט במערכת ותשלח אליו הודעת מייל ו/הודעת טקסט על אישור ההזמנה כאמור.
 • יובהר כי במידה והמשתמש ימסור פרטים כוזבים חלקי החילוף לא יסופקו והמשתמש יחויב בתשלום דמי משלוח וטיפול גם אם לא יקבל את החלקי חילוף בפועל. כמו כן, החברה שומרת על זכותה לפעול בכל דרך כנגד משתמש אשר הגיש פרטים כוזבים בהליך ההזמנה.

אופן התשלום  

 • חיוב המשתמש בסכום לתשלום יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שלו, אשר פרטיו יועברו על ידו לחברת הסליקה בעת הרכישה באתר.
 • כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק לאומי לישראל בע"מ, ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות. כמו כן יחויב המשתמש בתשלום לחברה בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציאה החברה לצורך גביית החוב. ולא תהיינה למשתמש ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 • מובהר כי כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.
 • מובהר כי החברה רשאית לתמחר את החלקי חילוף לפי שיקול דעתה הבלעדי וכי אינה תידרש לחשוף כיצד היא תמחרה זאת, המשתמש מקבל על עצמו ידיעה זו והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.

אבטחת מידע

 • החברה פועלת לאבטח את האתר, לרבות המידע המוצג בו, הנגיש באמצעותו ו/או נמסר דרכו, בכל אמצעי האבטחה הסבירים והמתקדמים, וכן המידע שהוזן במערכת האתר בידי המשתמש לרבות פרטים אישיים ו/או פרטי כרטיס אשראי. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולה ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנה מפני חדירות, פריצות או האזנות בלתי מורשות. החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמש האתר, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
 • בהמשך לאמור לעיל, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת, מפני הפרעה ו/או שיבוש ו/או שימוש לרעה ו/או ניסיונות ו/או חדירה בלתי חוקיים ו/או פעולה אחרת שלא כדין  ללא הרשאתה למערכות האתר ו/או  אשר תוביל לחשיפת מידע לצדדים שלישיים ו/או לגורמים זרים ו/או לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות האתר. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה ו/או  פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בה ו/או בשירותים הנלווים לה, למשתמש האתר ו/או מי מטעמו. ולא תהיינה למשתמש ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.
 • המשתמש מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא כל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין לקוד שימוש ו/או פיתוח של האתר ו/או למחשבי החברה ו/או לפצח את מערכות האבטחה ו/או  ההצפנה.

זמן אספקה ומשלוח

 • משתמש אשר רכש חלקי חילוף באתר יהיה זכאי לאסוף אותו מנקודת איסוף – רחוב פלוטיצקי 1, מתחם OTO ראשון לציון, במועד כפי שיימסר לו על-ידי החברה והכל בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי ובכפוף לתנאי האספקה המפורטים בדף מכירה של כל חלקי החילוף,  וזאת במהלך ימי העסקים הרגילים (להלן: בימים א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים) והכל בכפוף לזמינות החלקי חילוף במלאי (להלן: "המועד"). במקרה בו קיימת תקלה במחיר ו/או בחלקי חילוף ו/או בעיה אחרת בהזמנה, יעודכן המשתמש מיד לאחר היוודע הדבר לחברה.
 • המשתמש רשאי, אם ירצה בכך, לקבל את חלקי החילוף עם שליח עד הבית בעלות משלוח של 35 ₪, וזאת רק במידה ורכש חלקי חילוף בשווי של 500 ₪ ומעלה, ובכפוף לתנאי האספקה המפורטים בדף מכירה של כל חלקי החילוף, וזאת במהלך ימי העסקים הרגילים (להלן: בימים א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים) והכל בכפוף לזמינות החלקי חילוף במלאי (להלן: "המועד"). במקרה בו קיימת תקלה במחיר ו/או בחלקי חילוף ו/או בעיה אחרת בהזמנה, יעודכן המשתמש מיד לאחר היוודע הדבר לחברה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות  לשלוח חלקים לנקודות שירות באזור מגורי המשתמש וזאת במידה והחברה לא תוכל לספק את חלקי החילוף עד לבית הלקוח (מפאת גודלם ו/או משקלם ו/או מסיבה טכנית אחרת), המשתמש ישלם את עלות המשלוח בסך 35 ₪, והמשתמש מצהיר כי ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות לגבי כך והוא מוותר על טענות עתידיות כאלה כלפי החברה.  
 • המשתמש יאשר כי קנה את חלקי החילוף ואין לו ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות לגבי טיבם והוא מוותר על טענות עתידיות כאלה כלפי החברה.
 • על אף האמור בסעיף זה לעיל, החברה לא תהא אחראית לאיחורים באספקת חלקי החילוף הנובעים מאירועים שאינם בשליטתה, הנובעים מכוח עליון כהגדרתו להלן אשר בהם נבצר מהחברה לספק את החלקי חילוף, ולא תהא החברה מחויבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או בכל סעד אחר בגין פעולה זו למעט אספקת חלקי החילוף למשתמש. על כן, המשתמש פוטר את החברה מכל חובה או חבות שהן. מובהר כי במקרה בו לא יהא ניתן לספק את החלקי חילוף תהא החברה רשאית לבטל את העסקה והמשתמש יקבל בחזרה את כספו, לרבות דמי המשלוח במידה וחויב בהם.

כוח עליון - לרבות אירועים שאינם בשליטת החברה אשר ימנעו/יעכבו קיום הפעולות ו/או אספקת החלקי חילוף ו/או השירותים שבחברה, ולרבות תקלות במערכת המחשב, במערכת הטלפון, במערכות תקשורת אחרות, שביתה, השבתה, תאונה, מגבלה ביטחונית, פעולות מלחמה, איבה או טרור, סגר, ובמקרים של חבלה או אירוע חריג אחר. 

 • החברה מתחייבת לספק חלקי חילוף שהוזמנו באתר, ובכפוף לתנאים הבאים: א) החלקי חילוף קיימים במלאי; ב) המשתמש מסר כרטיס אשראי תקף, שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, חברת האשראי של המשתמש אישרה את העסקה;
 • החברה תפעל לכך שהיא תוכל לספק את כל החלקי חילוף המופיעים באתר. על אף האמור בסעיף זה לעיל, במקרה בו החלקי חילוף שהמשתמש הזמין אזלו מהמלאי ו/או שלא ניתן לספקם מחמת כח עליון או שחברת האשראי לא אישרה את העסקה, החברה לא תהיה חייבת לספק את חלקי החילוף. החברה תודיע למשתמש על ביטול העסקה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או בשיחת טלפון ו/או בהודעת SMS ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או מיוחד, כספי או אחר אשר יכול ויגרם למשתמש, אם ייגרם כתוצאה מאי אספקת החלקי חילוף ולא תהיינה למשתמש ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 • יובהר כי החברה רשאית לאמת את זהות המשתמש ו/או לדרוש פרטים נוספים ו/או אסמכתאות בכל עת לשם זיהוי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי אשר שימש לרכישת החלקי חילוף כתנאי למסירת חלקי החילוף.

תקופת אחריות וביטול עסקה  

 • תקופת האחריות לחלקי חילוף שקנה המשתמש מהחברה הינה ל-3 חודשים או 6,000 ק"מ לפי המוקדם.
 • החזרת חלקי חילוף - במידה וחלקי החילוף שרכש המשתמש הינם משומשים, ניתן להחזירם רק במידה ולא בוצעו בהם עבודות תיקון ו/או שיפוץ, במידה וחלקי החילוף חדשים – ניתן להחזירם ו/או להחליפם עד 5 ימים מיום הקנייה באריזתם המקורית ובמצבם הקיים וללא כל נזק ו/או פגם.  
 • במקרה בו החזיר המשתמש את חלקי החילוף הוא יקבל בחזרה את הסכום ששילם עבור חלקי החילוף למעט דמי טיפול ומשלוח ובכפוף לאמור בחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. ולא תהיינה למשתמש ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 • התשלום עבור החזרת חלקי החילוף, ישולם למשתמש לכרטיס האשראי שלו שבו ביצע את רכישת חלקי החילוף וככל ולא ניתן - בשיק
 • מובהר כי זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים : (א) חלקי חילוף או שירות שיוצרו במיוחד עבור המשתמש בעקבות העסקה; (ב) חלקי חילוף שאריזתם המקורית נפתחה. (ג) חלקי חילוף שהוחזרו ונגרם להם נזק ו/או פגם.

כל האמור בסעיף זה כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולא תהיינה למשתמש ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

 • אופן ביטול העסקה יעשה באופן הבא - טלפונית או בכתב לחברה, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות הודעת פקס למספר 073-2350407 ו/או בדואר רגיל לכתובת: פלוטיצקי 1, ת.ד. 25052 ראשון לציון מיקוד- 75420. תאריך הביטול יהיה מקבלת פקס/טלפון/מכתב במשרדי החברה. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בארץ או במידה והביטול יעשה לאחר השעה חמש, יחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.
 • במקרה של ביטול העסקה, יושב למשתמש הסכום ששולם על ידו בגין חלקי החילוף ו/או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של %5 מסכום העסקה או 100 (הנמוך מביניהם), לפי האמור בחוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. מובהר כי דמי המשלוח לא יוחזרו למשתמש.
 • במידה והתקבל חלקי חילוף פגום ו/או ניזוק, החברה תעשה כמיטב יכולתה להחליפו, בחלקי חילוף זהה, תקין וללא פגם. אם לא יהיה ניתן להחליפו בחלקי חילוף זהה, כספו של המשתמש יוחזר לו , ללא תשלום דמי הטיפול והמשלוח, במידה ושולמו.
 • משתמש אשר ביטל הזמנתו ו/או משתמש אשר סופק לו חלקי חילוף פגום, יחזיר את חלקי החילוף שנקנו למשרדי החברה לכתובת: פלוטיצקי 1, ת.ד. 25052 ראשון לציון מיקוד- 75420. ובלבד שלא נעשה בהם שימוש והם מצויים באריזתם המקורית, בצירוף חשבונית העסקה המקורית ובלבד שלא חלפו מספר הימים הדרושים לפיהם הוסכם בינו לבין החברה כי יחזיר בהם את חלקי החילוף.
 • זכות הביטול אינה עומדת במקרה שלחלקי החילוף שהוחזרו נגרם נזק ו/או פגם, ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולא תהיינה למשתמש ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי ניתן להחזיר חלקי פח במועד אספקתם בלבד. האחריות למנועים אינה כוללת חלקים הקפיים נלווים למנועים.
 • לגבי מנועים שנרכשו על ידי המשתמש – לפני הרכבת מנוע חובה להחליף
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לי כי אחריות למוצרים אינה כוללת הוצאות בגין פירוק, הרכבה, הובלה וכל הוצאה נוספת עבור תשלום חלקי החילוף. כל חלק חייב בדיקת מוסך מורשה טרם התקנתו. ולא תהיינה למשתמש ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

 

הגנת הפרטיות 

 • הפרטים האישיים שימסור המשתמש לחברה, בין היתר לצורך הזמנת חלקי חילוף, לא יועברו לצד שלישי ו/או לספקי החלקי חילוף (במידת הצורך), בעת השלמת פעולות הזמנת חלקי החילוף שבוצעו באתר ובכפוף לאמור במסמך זה להלן.
 • בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים, חלקי החילוף והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו את המשתמש, כמה זמן שהה באתר ואילו פעולות ביצע בו, ואילו תכנים הועלו על ידו. החברה רשאית לשמור את המידע שייאסף במאגרי המידע של החברה ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תקנון זה והוראות כל דין ו/או לשם שיווק ואספקת שירותים וחלקי חילוף, פילוח ומתן הצעות שהותאמו עבור המשתמש, גביית כספים, עריכת חשבונות ואכיפת זכויותיה של החברה על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר.
 • החברה לא תמסור את הפרטים האישיים של המשתמש לצד ג' בניגוד לדין החל כהגדרתו בפרק דין וסמכות שיפוט כאמור במסמך זה להלן. יחד עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי ו/או צו בית משפט ו/או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החברה - תחשוף החברה את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המשתמש תוך שמירה על פרטיות המשתמש ככל שניתן בנסיבות העניין. בנוסף, החברה רשאית להשתמש במידע אשר ייאגר אודות השימוש שהמשתמש יעשה באתר לצורך הפקה וניתוח מידע אישי או סטטיסטי.
 • החברה לא תהא אחראית לשימוש שנעשה במידע ו/או בנתונים המצויים באתר ו/או לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד ג' בחלקי חילוף ו/או בשירות שקנה באתר, ולא תהיינה למשתמש ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 • החברה לא תישא באחריות לנזק, כספי ו/או בציוד המחשבים של המשתמש ו/או אחר ו/או להפסד ו/או אבדן רווח שנגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או בחלקי חילוף שנרכשו באתר וזאת אף אם השימוש נעשה בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה, ולא תהיינה למשתמש ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

זכויות יוצרים 

 • החברה הינה בעלת זכויות היוצרים בכל המידע המופיע באתר לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, סודות מסחריים, שפותחו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי החברה בעצמה או שהזכויות בהם הועברו לה מצד שלישי. המידע - לרבות התמונות, הכתבות והטקסט באתר, עיצוב האתר אלא אם נקבע מפורשות כי הם שייכים לאחר.
 • אין לעשות שימוש ו/או להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או לשווק תכנים המוצגים באתר, המהווים הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה אישרה זאת מפורשות מראש ובכתב.

פרסומות 

 • החברה לא תשא באחריות לתוכן פרסומי ו/או שיווקי ו/או מידע מסחרי שיפורסם ו/או יוצג באתר.
 • פרסום באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת מצד החברה לרכוש חלקי חילוף המופיעים בפרסומת ו/או לעשות שימוש במידע המוצג בה.